Get Adobe Flash player

Statūti

Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība

Reģistrācijas nr. 40008178886

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Biedrības nosaukums ir “Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība”, nosaukuma saīsinājums ir ”ZPPB”, (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

3. Biedrībā, brīvi paužot savu gribu, apvienojušās personas ar kopīgām interesēm Latvijas, Ziemeļvidzemes un Gulbenes teritorijā mītošo savvaļas putnu pētīšanā un aizsardzībā.

4. Biedrība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu kontu bankā.

5. Biedrība darbojas saskaņā ar biedru interesēm un atbilstoši Biedrības statūtiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

6. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Biedrība neatbild par biedra saistībām, biedrs neatbild par Biedrības saistībām.

7. Biedrība ir tiesīga iegūt kustamo un nekustamo īpašumu, papilddarbības veidā veikt saimniecisko un publisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.

II. BIEDRĪBAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN DARBĪBAS

8. Biedrības mērķis ir sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas, Ziemeļvidzemes un Gulbenes teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām.

9. Galvenie Biedrības uzdevumi ir:

9.1. apvienot Biedrības biedru spēkus putnu izpētei un aizsardzībai;

9.2. aktīvi piedalīties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, censties novērst tādu darbību, kas var būtiski pasliktināt putnu dzīves vides kvalitāti;

9.3. veikt ar Biedrības mērķi saistītus zinātniskos pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu praksē;

9.4. celt Biedrības biedru kvalifikāciju ornitoloģiskajos jautājumos;

9.5. vispusīgi izglītot sabiedrību jautājumos par putnu lomu dabā un cilvēka dzīvē, par to aizsardzību un citos ar Biedrības mērķi saistītajos jautājumos;

9.6. attīstīt un nostiprināt starptautiskos sakarus putnu aizsardzības, izpētes un citās jomās, kas saistītas ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem.

10. Biedrības uzdevumu izpildei Biedrība veic šādas darbības:

10.1. rīko sapulces, zinātniskas konferences, seminārus un apspriedes, sniedz konsultācijas, sagatavo un lasa referātus un lekcijas par putnu aizsardzības un izpētes jautājumiem;

10.2. organizē svarīgāko ornitoloģijas problēmu apspriešanu un sagatavo priekšlikumus to risināšanai;

10.3. organizē Biedrības reģionālās grupas, komisijas, darba grupas konkrētu ornitoloģisko jautājumu un problēmu risināšanai;

10.4. sekmē Biedrības biedru zinātniski pētniecisko darbu;

10.5. izdod grāmatas, žurnālus, zinātnisku rakstu krājumus, monogrāfijas, brošūras, ornitoloģijas konferenču, semināru un apspriežu materiālus, kā arī citus izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus (plakātus, bukletus, atklātnes u.c.);

10.6. sadarbojas ar citām biedrībām, zinātniskajām organizācijām iestādēm Latvijā un ārpus tās, kā arī ar citām personām;

10.7. veic citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami biedrības mērķu īstenošanai.

III. BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

A apakšnodaļa

Biedru kopsapulce

11. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

12. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri. Katram biedram biedru kopsapulcē ir viena balss. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, kam izsniegta pilnvara. Biedram nav balsstiesību biedru kopsapulcē šādos gadījumos:

12.1. ja biedru kopsapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru;

12.2. ja biedru kopsapulce lemj par šī biedra izslēgšanu no Biedrības;

12.3. ja biedru kopsapulce lemj par šī biedra ievēlēšanu vai atcelšanu no Biedrības izpildinstitūcijas locekļa amata;

12.4. ja biedrs nav samaksājis biedra naudu statūtos noteiktajā termiņā.

13. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

13.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;

13.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

13.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

13.4. valdes lēmumu grozīšana un atcelšana;

13.5. goda biedru uzņemšana;

13.6. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru kopsapulces kompetencē.

14. Biedru kopsapulces Valde sasauc ne retāk kā reizi gadā. Valdei jāsasauc biedru kopsapulci arī tad, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, kā arī tad, ja biedru kopsapulces sasaukšana nepieciešama Biedrības interesēs.

15. Par biedru kopsapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo rakstiski un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces.

16. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

17. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga, valde ne vēlāk kā pēc 3 (trim) nedēļām no jauna sasauc biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. No jauna sasauktā biedru kopsapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo balsstiesīgo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru kopsapulcē piedalās vismaz 2 (divi) biedri.

18. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1/2 (puse) no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

19. Biedru kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.

20. Biedru kopsapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

21. Biedru kopsapulces notiek atklāti, ja biedru kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību.

B apakšnodaļa

Izpildinstitūcija

22. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

23. Valdi uz nenoteiktu laiku ievēl biedru kopsapulce šajos statūtos noteiktajā kārtībā.

24. Par valdes locekli var kļūt tikai tāds biedrs, kurš nav revīzijas institūcijas loceklis.

25. Valde strādā saskaņā ar biedru kopsapulces lēmumiem. Valde ir tiesīga izlemt jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

26. Valdes pienākumos ietilpst:

26.1. Biedrības mantas un finanšu līdzekļu pārvaldīšana un rīkošanās ar tiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem;

26.2. Biedrības grāmatvedības uzskaites organizēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

26.3. citi pienākumi, kas noteikti šajos statūtos, biedru kopsapulces lēmumos.

IV. BIEDRĪBAS BIEDRI

27. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura persona, kas atbalsta Biedrības mērķus.

28. Par mūža biedru var kļūt persona, kas uzņemta par biedru un samaksājusi biedra naudu pilnā apmērā par 25 gadiem uz priekšu. Mūža biedriem ir tādas pat tiesības kā citiem biedriem, izņemot pienākumu maksāt biedra naudu pēc apmaksātā 25 gadu termiņa.

29. Personai, kura vēlas kļūt par biedru, nepieciešams iesniegt valdei aizpildītu Biedrības noteikto rakstveida pieteikumu un samaksāt biedra naudu.

30. Personai, kas jaunāka par 16 gadiem, Biedrībai jāiesniedz vecāka vai aizgādņa parakstītu atļauju.

31. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt personu Biedrībā, tā savu lēmumu personai paziņo rakstveidā.

32. Biedrībā var tikt uzņemtas personas ar goda biedra statusu. Par goda biedriem var kļūt Latvijas un citu valstu zinātnieki, kā arī personas, kas devušas būtisku ieguldījumu ornitoloģijas attīstībā un putnu aizsardzībā. Goda biedriem izsniedz attiecīgu diplomu un viņiem ir tādas pat tiesības kā citiem biedriem, bet nav jāmaksā biedra nauda. Goda biedru kandidātus izvirza valde, bet lēmumu par goda biedra uzņemšanu pieņem biedru kopsapulce.

33. Biedra dalība Biedrībā izbeidzas ar izstāšanos, izslēgšanu vai nāvi.

34. Biedram ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.

35. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šo statūtu noteikumiem vai kaitē Biedrības interesēm.

36. Biedru izslēdz no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs kavē biedra naudas samaksu vairāk nekā 2 (divus) mēnešus.

37. Lēmumu par biedra izslēgšanu un tā motivāciju valde rakstveidā paziņo izslēgtajam biedram 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

38. Biedriem ir šādi pienākumi:

38.1. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;

38.2. ievērot šo statūtu noteikumus, biedru kopsapulces, prezidenta, padomes sēdes un valdes lēmumus;

39. Biedrs bez rakstiskas saskaņošanas nedrīkst rīkoties citu biedrības biedru vai pārvaldes institūciju vārdā.

40. Biedriem ir šādas tiesības:

40.1. piedalīties biedru kopsapulcēs;

40.2. pieteikt pētnieciskos un cita veida projektus un lūgt finansiālu atbalstu to īstenošanai;

40.3. izmantot valdes noteiktās dalības maksas atvieglojumus Biedrības rīkotajos pasākumos (ekskursijas, izstādes u.c.);

V. BIEDRĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻI

41. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

41.1. biedru naudas;

41.2. ienākumi no šajos statūtos noteiktās darbības;

41.3. ziedojumi;

41.4. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.

42. Visi Biedrības finanšu līdzekļi ir valdes rīcībā un izlietojami tikai statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

43. Biedru naudas apmērus nosaka valde.

44. Biedra nauda maksājama pirms katra nākošā maksājumu perioda uz priekšu. Viens maksājumu periods ir 1 (viens) gads – no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

VI. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA

45. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents.

46. Kopsapulce nosaka revidenta pilnvaras (kompetenci) un pilnvaru termiņu.

47. Revīzijas loceklis drīkst būt biedrības biedri vai zvērināts revidents vai uzņēmums, kas sniedz audita pakalpojumus. Par revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst tikt ievēlēti Biedrības pārvaldes institūciju locekļi.

48. Revīzijas institūcijai ir pienākums katru gadu, ne vēlāk kā līdz 31. martam, pārbaudīt Biedrības gada pārskatu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par visiem konstatētajiem trūkumiem revidents rakstiski ziņo valdei.

VII. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN REORGANIZĀCIJA

49. Biedrības darbība var tikt izbeigta:

49.1. uzsākot Biedrības bankrota procedūru;

49.2. ar tiesas nolēmumu.

50. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija. Likvidāciju veic atbilstoši biedru kopsapulces lēmumam vai tiesas nolēmumam.

51. Biedrība var tikt reorganizēta apvienošanas ceļā, Biedrībai pievienojot citu biedrību vai Biedrībai saplūstot ar citu biedrību, tādējādi dibinot jaunu biedrību.

52. Biedrība nevar tikt reorganizēta sadalīšanas ceļā.

VIII. Biedrības struktūrvienības.

53. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

54. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedru Kopsapulce.

IX. CITI NOTEIKUMI

56. Visi gadījumi, kurus neregulē šo statūtu noteikumi, var tikt regulēti Biedrības pārvaldes institūciju lēmumos atbilstoši šajos statūtos noteiktajai institūciju kompetencei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē: Litenē, 2011.gada 10.aprīlī